Loading...

مکتب انگلیسی به عنوان یک نظریه کثرت گرا : تبیین مفاهیم نظام بین الملل ، جامعه بین الملل و جامعه جهانی

مکتب انگلیسی به عنوان یک نظریه کثرت گرا : تبیین مفاهیم نظام بین الملل ، جامعه بین الملل و جامعه جهانی

دکتر عبدالعلی قوام ، دکتر سید احمد فاطمی نژاد


این مقاله در پی بررسی و تبیین مفاهیم سه گانه نظام بین الملل ، جامعه بین الملل و جامعه جهانی در چهارچوب مکتب انگلیسی روابط بین الملل است . نظریه پردازان مکتب انگلیسی همواره کوشیده اند تا با اتحاد موضعی میان خود را بین این سه مفهوم جلوه دهند . بر این اساس بر مفاهیمی مانند نهادهای بین المللی ، ارزش های مشترک ، هنجارهای مشترک و همکاریهای بین الملل و وجود جامعه در سطح بین المللی تاکید می کنند . تاکید مکتب انگلیسی بر این مفاهیم سبب گردیده تا این نظریه بعضا تحت عنوان نظریه جامعه بین المللی یا خردگرایی نیز شناخته شود .


دانشنامه حقوق و سیاست ، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، شماره 8 ، بهار و تابستان 1387 .


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)