Loading...

تحول اداری و نوسازی سیاسی

تحول اداری و نوسازی سیاسی


در مرحله نوسازی سیاسی ، دستگاههای اداری نقش بیشتری در فرایند سیاسی ایفا می کنند . این نهادها در دوران مزبور گروههای وسیعتری را در فرایند سیاسی و در سطح بالاتر فعالیت ها شرکت می دهند ، آنها به مشروعیت دادن رهبرانی که از مبانی سنتی اقتدار برخوردار نمی باشند ، کمک فراوان می کنند . شدت و ضعف میزان این مداخلات در فرایند نوسازی سیاسی به اشکال گوناگون مشاهده می شود . بگونه ای که در برخی از نظام ها دیوانسالاریها تنها نهادهایی هستند که مبادرت به تعیین خط مشی می کنند . گاهی نظام اداری به صورت یکی از مجاری عمده مبارزات سیاسی تلقی می شود و دارای نقش موثری در تجمع و بیان خواسته هاست . و بالاخره در پاره ای از موارد نظام اداری ضمن برقراری ارتباطاتی با سایر گروههای حاکم ، به صورت یک گروه فشار و یا ذی نفوذ عمل می کنند و...


مجله علمی – کاربردی مدیریت دولتی ، دوره جدید شماره پانزدهم ، زمستان 1370 .


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)