Loading...

در آمدی بر فراماتریالیسم

در آمدی بر فراماتریالیسم


دگرگونی های ارزشی در سایه جامعه پذیری مجدد ، تحولات عظیمی را در درون فرد به وجود می آورند که ضمن برهم زدن رابطه انسان با خود و انسان با انسان موجد ظهور ایستارهای جدیدی می شوند که طی آن بسیاری از ارزش ها به صورت ضد ارزش و همچنین برخی از ضد ارزش ها به شکل ارزش تجلی پیدا کرده ، نگاه انسان ها و جوامع را نسبت به زندگی اجتماعی و سیاسی تغییر می دهند . بدین ترتیب با وجود برخورداری جوامع از امکانات مادی ، همچنان تعداد زیادی ، آرزوهای ارضا نشده به قوت خود باقی می مانند ، که برای تحقق خواست های مزبور نهادها و فرایند های سیاست گذاری موجود ، کافی به نظر نمی رسند و در نتیجه باید در صدد انداختن طرحی نو بر آمد . چنین تحولی نه تنها در محیط نظام که یک محیط هنجاری است ، به وقوع می پیوندد بلکه علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن جامعه ، در ساختار و عملکرد دولت ها نیز تغیراتی را سبب می گردد ، به گونه ای که مختصات دولت و جامعه را از لحاظ رفتارهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی از فضای مدرنیته متمایز می سازد


مجله علمی – پژوهشی دانشنامه ، شماره 35 و 34 ، پاییز و زمستان 1378 .


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)