Loading...

سازه انگاری : سنتز پوزیتویسم و پست پوزیتویسم یا پلی میان نئورئالیزم و نئولیبرالیزم

سازه انگاری : سنتز پوزیتویسم و پست پوزیتویسم  یا پلی میان نئورئالیزم و نئولیبرالیزم


نویسنده مقاله سعی دارد با توجه به تعریف سازه انگاری به عنوان یک نظریه توضیحی در رویکردهای مطالعه سیاست بین الملل ، تصویر واقعی تری از الگوهای رفتاری سیاست بین الملل را نشان دهد. علل ظهور سازه انگاری اجتماعی و ریشه های آن در عرصه سیاست بین الملل ، تنوع نظریه پردازان سازه انگاری و تاکید آنها بر نقش انگاره ها در عرصه سیاست بین الملل ، تاثیر هنجاری ساختارهای نهادی بنیادی و همچنین ارتباط میان دگرگونیهای هنجاری و هویت و منافع دولتها از مباحث مورد بحث در این مقاله می باشد . نویسنده در بخش دیگری از مقاله به ارزیابی و نقد سازه انگاری می پردازد و تلاش سازه انگاران را در کاهش شکاف میان خردگرایی و انعکاس گرایی و برقراری توازن میان پوزیتویسم و پست پوزیتویسم را بررسی می نماید . در آخر نویسنده به این نتیجه می رسد که سودمندی سازه انگاری به عنوان یک نظریه توضیحی در هاله ای از ابهام قرار داشته و به عنوان یک رویکرد نظری از کاربرد اندکی برخوردار است ، اما به صورت یک چارچوب نظری مفید می تواند مورد استفاده صاحبنظران روابط بین الملل قرار گیرد .


دانشنامه حقوق و سیاست ( فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات ) ، شماره دو ، بهار 1384 .


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)