Loading...

چالشهای نظری پیرامون امنیت ملی و بین المللی

چالشهای نظری پیرامون امنیت ملی و بین المللی


موضوع امنیت ملی و بین المللی از مقولاتی هستند که مانند سایر مفاهیم سیاست بین الملل بر حسب نگاهی که ما از آنها داریم می توانند دارای معنا و کارکرد باشند . آنچه مسلم است بخشی از برداشتها در این مورد به ویژگی های ساختاری نظام بین الملل ارتباط داشته که طی آن امنیت را بر حسب قواعد بازی و نوع بازیگران تعبیر و تفسیر می کنیم ، از طرفی پارادایم حاکم برمطالعه سیاست بین الملل ما را در جهتی سوق می دهد تا واقعیت را بر اساس مفروضات یک یا چند نظریه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده در نتیجه عوامل امنیت زا و امنیت زدا را در چارچوب رویکرد های مزبور از یکدیگر متمایز سازیم . بدین ترتیب در اینجا رابطه میان نظریه و عمل حائز اهمیت است . نظریه و یا نظریات حاکم می توانند بخشی از واقعیتهای موجود را به ما نشان دهند و بنابراین برای توضیح و درک سایر بخشها می باید به رویکرد های دیگر روی آورد و تحولات بین المللی و موضوع جنگ و صلح را در چارچوب مطالعات بین پارادایمی بررسی نمود .


فصلنامه مطالعات بین المللی ، سال سوم ، شماره 4 ، بهار 1386 .

 


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)