Loading...

در آمدی بر جهانی شدن

در آمدی بر جهانی شدن


نظم نوین جهانی پس از جنگ دوم که در چارچوب نظام دوقطبی و فضای جنگ سرد و با قواعد بازی خاص خود تعریف می گردید ، همچنان در جهت تداوم و استمرار عصر روشنگری و بر اساس اصالت دادن به دولت ملت استوار بود . در حالی که « جهانی شدنی »  که امروز از آن یاد می شود بسیاری از الگوهای رفتاری گذشته را زیر سئوال برده و در بخش های مختلف زندگی اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و امنیتی ساختارشکنی می کند . تحت این شرایط نگرش های گذشته به دولت ، جامعه ، توسعه ، امنیت ، هویت و جز این ها را نوعی ناقص دیدن جهان تصور می نماید . بنابراین شاید بتوان گفت که دنیای پس از جنگ سرد بیش تر به آن چه که هست شبیه است تا هر چیز دیگری .


فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی ، شماره 3 ، تابستان 1381 .


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)