Loading...

درآمدی بر جامعه پذیری سیاسی

درآمدی بر جامعه پذیری سیاسی


مشارکت گسترده مردم در فرآیند سیاست گذاری و نیز اجرای آن مستلزم اجتماعی – سیاسی شدن آنان است . در این خصوص نظامهای سیاسی گوناگون مساعی لازم را به عمل می آورند تا شیوه های متفاوتی برای آشنا ساختن فرد با مسائل سیاسی بهره گیرند . موفقیت در فرآیند جامعه پذیری سیاسی ، زمینه های لازم را برای مشروعیت بخشید به نظام سیاسی فراهم می آورد . در این خصوص نظام می کوشد تا میزان تبادل و ارتباط با محیط خود را که اصولا ارزشی است ، گسترش داده و بتواند داده های مناسبتری را برای پاسخگویی بیشتر نسبت به تقاضاهای مردم ارائه نماید . کارکرد جامعه پذیری سیاسی می بایست در کنار سایر نهاده ها (Input) چون تجمع و بیان خواسته ها و ارتباطات و گزینش سیاسی مورد توجه قرار گیرد . در فرآیند جامعه پذیری سیاسی باید به عوامل اجتماعی - سیاسی کردن فرد ، مانند نهادهای اولیه ( خانواده و گروههای همسال ) و نیز نهادهای ثانویه ( احزاب سیاسی ، نهادهای صنفی و وسایل ارتباط جمعی ) عنایت داشت .


مجله سیاست  خارجی ( دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ، تهران ، اسفند 1369 .


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)