Loading...

ارثیه بلشویسم : بحران مشارکت سیاسی در کشورهای آسیای مرکزی

ارثیه بلشویسم : بحران مشارکت سیاسی در کشورهای آسیای مرکزی


مشارکت سیاسی به عنوان یکی از تجلیات تنوع ساختاری توسط نخبگان صورت گرفته و توسعه اقتصادی و سیاسی به عنوان نیروی فشار ، نخبگان را در وضعیتی قرار می دهد تا از انباشت صرف قدرت اجتناب ورزیده و مبادرت به توزیع مجدد قدرت نمایند . بدین ترتیب مشارکت سیاسی مربوط است به نقش داشتن و این امر به نوبه خود به برخورداری از قدرت ارتباط داشته که بر حسب معمول در فرایند توزیع مجدد قدرت نه انباشت قدرت معنا و مفهوم پیدا می کند .


فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ،  سال دوم ، شماره 4 ، بهار 1373 .


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)