Loading...

بازنگری در رشته علوم سیاسی ؛ ابعاد و ضرورت ها

بازنگری در رشته علوم سیاسی ؛ ابعاد و ضرورت ها


دیسیپلین ها با توجه به مکاتب و یا گرایش های فرعی شان از یک سلسله کنوانسیون ها و افرادی که با آن ها سروکار دارند تشکیل می شوند . مختصات ، روندها ، تمرکز علاقه ، مناظره ها ، روش های تحقیق رشته ها و گرایش های فرعی آن توسط کسانی که در مورد آن به بحث می پردازند ، تعیین شده و دستخوش تغییر می گردند . بدین ترتیب امکان دارد دیسیپلین ها مانند سایر جنبه های زندگی اجتماعی در طول زمان در تعاملاتشان با محیط خود و در واکنش به مسائلی که در درون آن ها می گذرد از لحاظ موارد تاکید دچار تحول گردند . برای مثال تا دهه 1960 جغرافی دان ها علاقه چندانی به سیاست از خود نشان نمی دادند ، ولی امروز جغرافیای سیاسی یکی از گرایش های مهم این رشته به شمار رفته که طی آن به درک و تحلیل سیاست و قدرت کمک می کند . با وجود آنکه با یک هم پوشی ، ادغام و به عاریت گرفتن روش های تحلیلی در میان دیسیپلین ها مواجه می شویم ، لکن اصولا دیسیپلین ها به واسطه طرح مسائل و دغدغه های خاص خود ، پرسش هایی را که در مورد آن مسائل و دغدغه مطرح می نماین و بالاخره به واسطه انواع نظریه ها و نیز چهارچوب های تحلیلی که برای پاسخ دادن به سئوالات مزبور به کار می بندند ، از یکدیگر متمایز می شوند . بر این اساس ، دیسیپلین ها برمبنای ترکیب چهارچوب های نظری و مفهومی شان و نیز متدلوژی های تحقیقاتی خود تعریف می شوند .


 مجموعه مقالات بررسی وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران ، ناشر : پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ، بهار 1388 .


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)