Loading...

بررسی تطبیقی جایگاه زن در گفتمان های مختلف تاریخ معاصر ایران

بررسی تطبیقی جایگاه زن در گفتمان های مختلف تاریخ معاصر ایران

دکتر عبدالعلی قوام ، دکتر مشکات اسدی

بر اساس نظریه گفتمان ، جهان محصول رقابت بین گفتمان های مختلف است که ابتدا شروع به معنادهی می کنند و سپس بر اساس این نظام معنایی بوجود آمده به بازسازی فضای اجتماعی می پردازند . از این حیث بررسی موضوع زنان در ایران بدون توجه به بررسی گفتمان هایی که تاریخ معاصر ایران را تحت تاثیر قرار داده اند ، ممکن نیست . پژوهش حاضر با الهام از آموزه های لاکلاو و موفه در زمینه روش گفتمان و با استفاده از رویکردها و تفاسیر موجود در مورد مساله زنان به بررسی جدال بین دو گفتمان " سنت " و " تجدد " در ایران می پردازد و نگاه این دو گفتمان را نسبت به مساله زنان مورد وا کاوی قرار می دهد . در ادامه به این موضوع می پردازد که از رویارویی بین این دو گفتمان کدام بدیل ظهور کرده است و این گفتمان بدیل تحت تاثیر وضعیت جدید ، چه نگاهی به مساله زنان دارد و چگونه هویت او را به عنوان یک موجود اجتماعی مورد توجه قرار می دهد . و در نهایت " گفتمان نو گرایی دینی " را به عنوان بدیل گفتمانی که از دل تقابل و رقابت بین دو گفتمان سنت و تجدد در ایران ، متولد شده است مورد بازشناسایی قرار می دهد و مساله " هویت زن " را از نگاه گفتمان نو گرایی دینی مورد بررسی قرار می دهد .

فصلنامه مطالعات میان فرهنگی ، سال نهم ، شماره 23 ، سال 1393 .


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)