Loading...

کاربرد نظریه های روابط بین الملل : سیاست بین الملل در تئوری و عمل

کاربرد نظریه های روابط بین الملل : سیاست بین الملل در تئوری و عمل

کتاب کاربرد نظریه های روابط بین الملل : سیاست بین الملل در تئوری و عمل

منتشر شد.
این کتاب در 638 صفحه و 24 فصل تدوین شده است .


مقدمه:

برای مطالعه روابط بین الملل چارچوب های نظری امکانات مناسبی جهت درک الگوهای رفتاری ، ساختاری و فرایندهای سیاسی و بین المللی فراهم می آورند که در بسیاری از موارد می توانند راه گشای تئوریزه کردن بخش هایی از یک رویداد به شمار روند . از آنجا که هر یک از نظریه ها و رویکردهای روابط بین الملل ( اعم از جریان اصلی و انتقادی ) از متدولوژی ، هستی شناسی و معرفت شناسی خاصی پیروی می کنند ، بنابراین هر کدام قادرند تنها بخش هایی از وقایع بین المللی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند ، در حالی که بر اساس رسم و سیاق و در چارچوب مفروضات مورد نظر ، سایر جنبه ها نادیده گرفته می شوند .
نباید فراموش کرد که اصولا جنس رویدادهای بین المللی حتی با وجود همگون بودن شکل ظاهری آنها ، در شرایط و مقتضیات گوناگون متفاوت بوده به نحوی که عملا با نتایج و داده های مختلفی مواجه می شویم . ماحصل این وضعیت سبب می شود تا به راحتی نتوان در سیاست جهانی شبیه سازی کرد . بدین ترتیب تعاملات پیچیده میان الگوهای رفتاری و ساختاری و نیز مشخصات متفاوت رویدادها مانع از آن می شوند تا با بهره گیری از نظریه ای خاص ، رخدادهای پیچیده بین المللی را در آغاز قرن بیست و یکم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد .
 اصولا پایان یک عصر یا دوره لزوما به معنای تغییرات اساسی کلیه ویژگی ها و قواعد بازی تلقی نشده ، بلکه با ورود به عصر جدید الگوهای رفتاری و فرایندهای نوینی شکل می گیرند که می توانند در اغلب موارد باعث تعدیلاتی در الگوهای قبلی شده ، یا در تقابل با آنها قرار گیرند و یا آنکه الگوهای جدید در هم زیستی با الگوهای سابق به سر برند .
از دیگر پیچیدگی های مطالعه روابط بین الملل در آغاز هزاره سوم ، همزیستی اجتناب ناپذیر عناصر مادی و غیر مادی ، عوامل اقتصاد ، طبقاتی ، ارزشی ، هویتی ، هنجاری و جز اینهاست که تفکیک تصنعی این عناصر از یکدیگر در چارچوب گزاره های نظری خاص ، عملا به معنای نادیده گرفتن و عدم درک درست واقعیت های منطقه ای ، بین المللی و جهانی است . زیرا دنیا از چیزها تشکیل شده است ، نه از یک چیز ، بنابراین ضروری است با رویکردی التقاطی برای دسترسی به یک سنتز با در نظر گرفتن همزمان جنبه های هستی شناسی ، معرفت شناسی و روش شناسی از داده های ذهنی و تجربی نظریه های گوناگون بهره گرفت تا تصویری واقعی تر از رویدادهای بین المللی به دست داد.
این اثر که با همکاری محققان بر جسته روابط بین الملل و علوم سیاسی تدوین گردیده ، طیف وسیعی از مسائل نظری و عملی سیاست بین الملل معاصر را مورد مداقه قرار داده است و عمدتا به جنبه های کاربردی نظریه های روابط بین الملل عنایت دارد . براین اساس نقاط قوت و ضعف نظریه ها برای تبیین و توضیح رویدادهای بین المللی به محک آزمایش گزارده شده است . در این اثر تلاش شده است به موضوعات و مسائلی ( به ویژه از لحاظ نظری )توجه شود که تا کنون کمتر به آنها پرداخته شده است . بر این اساس ضروری است که خوانندگان گرامی این اثر برای بهره گیری بیشتر از مطالب این کتاب ، آشنایی قبلی از اصول و نظریه های مختلف روابط بین الملل داشته باشند .


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)