Loading...

سیاست شناسی : مبانی علم سیاست

سیاست شناسی : مبانی علم سیاست

 

در این اثر که در ده فصل تنظیم شده است ، سعی گردیده با بهره گیری از نظریه ها و رویکرد های گوناگون تصویر نسبتا روشنی از حدود و ثغور این رشته دانشگاهی ارائه شود و با استفاده از رویکرد های عقل باوری ، ساختار گرایی و فرهنگ گرایی کنش های سیاسی مورد ارزیابی قرار گیرد . در چهارچوب رفتار شناسی سیاسی مسائلی چون جامعه پذیری ، فرهنگ و مشارکت سیاسی بررسی شده است . در این کتاب منابع عمده ی تعارضات سیاسی ( توزیع قدرت ، هویت اجتماعی ، ایده ها و ارزش ها ) شناسائی گردیده و ماهیت ، توزیع و پویش قدرت در سطوح خرد ، میانی و کلان تجزیه و تحلیل شده است . در پایان چهار گرایش عمده (سیاستهای مقایسه ای ، اندیشه سیاسی ، سیاست گذاری عمومی و روابط بین الملل ) به منظور نشان دادن حدود و ثغور رشته سیاست مورد بررسی قرار گرفته است .

 

ناشر : سمت

فهرست مطالب


عنوان
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول : علوم سیاسی و هم پیوندیهایش
فصل دوم : آنچه که سیاست در مورد آن هست
   فرآیندهای سیاسی
   سرچشمه تعارضات سیاسی
     قدرت
     منابع
     هویت اجتماعی
     ایده ها
     ارزشها
فصل سوم : چگونگی تجزیه و تحلیل سیاست
   1 . فلسفه سیاسی
   2 . تجزیه و تحلیل سیاست عمومی
   راهنمایی تجزیه و تحلیل تجربی سیاسی
     توصیف ، مشاهده ، جمع آوری اطلاعات و مقایسه
     توضیح و تعمیم
     مطالعات کمی و کیفی در سیاست
     مشکلات تحلیل سیاسی
     آزمون فرضیه ها
فصل چهارم : چگونگی تئوریزه کردن سیاست
   عقل باوری
   ساختارگرایی
   فرهنگ گرایی
     تحلیلهای فرهنگی از سیاست
     فرهنگ ، شخصیت و سیاست
     فرهنگ و فرایند سیاسی
     آیینهای سیاسی و هویت
     فرهنگ و مناقشات سیاسی
     ابعاد هستی شناسی ، معرفت شناسی و روش شناسی فرهنگ گرایی
فصل پنجم : چگونگی بررسی دولت
   بررسی چگونگی ایجاد دولتها
   دولت محدود : ظهور دولت و جامعه
فصل ششم : رفتار شناسی سیاسی
   1 . جامعه پذیری سیاسی
     جامعه پذیری سیاسی به صورت یک مطالعه میان رشته ای
     بررسی ابعاد گوناگون جامعه پذیری سیاسی
   2 . مشارکت سیاسی
     مشارکت توده مردم در دموکراسیها
     احزاب سیاسی و مشارکت سیاسی
     گروههای ذی نفع و مشارکت سیاسی
   3 . فرهنگ سیاسی
     مطالعات فرهنگ سیاسی
     تغییر و دگرگونی فرهنگ سیاسی
     فرهنگ سیاسی و عوامل روان شناختی
 رفتار شناسی سیاسی و تحلیل ایستارها و نگرشها
 بررسی رفتار سیاسی بر اساس رویکرد انتخاب منطقی
فصل هفتم : سیاست شناسی مقایسه ای
   تجزیه و تحلیل سیاستهای مقایسه ای بر اساس نهادگرایی
     موقعیت نهادها در نظریه سیاسی
     نهادگرایی و دموکراسی
     غفلت و کشف مجدد نهادهای سیاسی
     موضوعات مطروحه درچهارچوب نهادگرایی معاصر
   نونهادگرایی سیاسی و سیاستهای مقایسه ای
     انواع نو نهادگرایی
   بررسی مسائل نظری
   بررسی سیاستهای مقایسه ای بر اساس توسعه گرایی
     بررسی روندها در نظریه توسعه
     تحلیل گفتمانی از توسعه
     فرهنگ و توسعه
     واحد مطالعه برای بررسی توسعه
پساساختارگرایی ، پسا استعماری و پسا توسعه گرایی
   1 . زنان در توسعه
   2 . زنان و توسعه
   3 . جنسیت و توسعه
   4 . زنان ، محیط زیست و توسعه
   5 . پست مدرنیسم و توسعه
   مدرنیسم انتقادی و توسعه
معمای گفتمان توسعه : بحران توسعه محوری و روشهای مقایسه ای
   توسعه بدیل
   نظریه ها و پارادایمها
   پسا توسعه گرایی
فصل هشتم : سیاست شناسی و اندیشه سیاسی
   نظریه سیاسی به صورت رفع ابهام از مفاهیم
   نظریه سیاسی در قالب علوم سیاسی نظری
   نظریه سیاسی و علوم سیاسی
فصل نهم : سیاست شناسی و سیاست گذاری عمومی
   تحول در مطالعه سیاست عمومی
     1 . رویکردهای نهادی
     2 . رویکردهای گروهی و شبکه ای
     3 . رویکردهای اجتماعی – اقتصادی
     4 . رویکرد انتخاب منطقی
     5 . رویکرد های انگاره ای
     6 . رویکرد پست مدرنیسم
  ترکیب رویکردهای مختلف : سنتزی برای مطالعه سیاست عمومی
فصل دهم : سیاست شناسی و روابط بین الملل
   تجزیه و تحلیل روابط بین الملل بر اساس رویکردها ، نظریه ها و ...
     1 . واقع گرایی
     2 . لیبرالیسم
     3 . رویکردهای افراطی
     4 . سازه انگاری
     5 . رویکرد جامعه بین المللی
کتابنامه
نمایه اعلام
نمایه اماکن
نمایه موضوعی


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)