Loading...

تحول اداری و نوسازی سیاسی

تحول اداری و نوسازی سیاسی


تاریخ نظام های سیاسی جدید مشحون از موارد سازواری ناموفق و یا فقدان سازواری ساختارهای گوناگون با انواع تقاضاهای جدید است . توانائی نظام های جدید برای جذب دگرگونی در تقاضاها در ارتباط مستقیم با توسعه چند جانبه نهادی است . در این روند باید به نوسازی نهادهای قانونگذاری و اجرایی و نیز سایر نهادها و تجمع خواست ها ، تقاضاها اشاره کرد. در جریان نوسازی نظام اداری نقش مهمی در فرایند جامعه پذیری سیاسی برعهده دارد . تحت این شرایط دستگاههای اجرایی ضمن فراهم کردن نیازهای گروههای مختلف جامعه ، می تواند آنها را با نهادها و هنجارهای موجود مانوس کند...


اولین سمینار علمی – تخصصی تحول اداری ، دانشگاه تربیت مدرس ، 26-25 دی ماه  ، 1370 .


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)