Loading...

امکان سنجی شکل گیری موازنه قدرت در برابر آمریکا پس از جنگ سرد

امکان سنجی شکل گیری موازنه قدرت در برابر آمریکا پس از جنگ سرد


نظریه ی واقع گرایانه ی توازن قوا پر سابقه ترین تئوری روابط بین الملل می باشد و بیان می دارد که نظام موجود حاصل توازن ایجاد شده توسط دولت های تحت شرایط آنارشی برای مقابله با تمرکز قدرت یا تمرکز تهدیدات است . دنیا شاهد ظهور قدرت های بزرگ و تسلط آنها بر ساختار جهانی بوده است . شارل پنجم ، لویی چهاردهم ، ناپلئون و هیتلر ... هر کدام تهدید هژمونیکی برای اروپا بوده و نوعی واکنش منفی را ایجاد کرده اند . براساس نظر کنت والتز در کتاب نظریه سیاست بین الملل هرگاه کشورها با یک قدرت برتر روبه رو شوند میل به موازنه در مقابل آن قدرت به وجود می آید و اتحاد این کشورها باعث ایجاد موازنه و جلوگیری از سلسله مراتبی شدن نظام بین الملل می شود . از نظر والتز نظام تک قطبی ناپایدارترین نظام هاست ، لذا هرگاه نظام بین الملل تک قطبی می شود به صورت سیستمیک سایر قدرتها میل به توازن پیدا می کنند و نظام حالت چند قطبی به خود می گیرد . این یک استدلال تاریخی می باشد . اما بحثی که مطرح می شود و می تواند به نظریه والتز نقد وارد کند به دوران بعد از جنگ سرد مربوط می شود که آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت پیروز جنگ سرد سر بر آورد و سایر کشورها نتوانسته اند در مقابلش موازنه ای را ایجاد کنند و نظام بین الملل را از حالت تک قطبی خارج کنند . قدرت چهار بعدی آمریکا عامل شکل گیری موازنه در برابر این کشور بوده است .


رساله ی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل ، دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ دفاع : پائیز 1391 / بابک زاده صفری


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)