Loading...

تاثیر اقتصاد سرمایه داری بر توسعه سیاسی در ایران معاصر

تاثیر اقتصاد سرمایه داری بر توسعه سیاسی در ایران معاصر


هدف پژوهش حاضر ، بررسی ارتباط میان اقتصاد سرمایه داری و توسعه سیاسی در ایران معاصر است . سوال اصلی پژوهش این است که اقتصاد سرمایه داری چه تاثیری بر توسعه ی سیاسی در ایران معاصر داشته است ؟ برای جواب به این سوال ، فرضیه ی اصلی آن است که افزایش فعالیت اقتصادی از سوی دولت و کاهش فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد سرمایه داری موجب ضعف استقلال و تنوع نهادها ، ساختارها و زیر سیستم ها در توسعه ی سیاسی ایران معاصر شده است . محتوای پژوهش به آن می پردازد که در ایران معاصر یعنی از دوره ی قاجار مالکیت انحصاری دولت بر بیشتر زمینها و شروع سرمایه داری دولتی منجر به تمرکزگرایی اقتصادی گردید . در این  میان ضعف بورژوازی عاملی بود که باعث شد طبقه ی سرمایه دار یا بورژوا به صورت مستقل شکل نگیرد . در حالیکه گسترش طبقه بورژوازی می توانست به رشد جامعه مدنی کمک کند . بنابراین دخالتهای دولت در اقتصاد نه تنها به توسعه ی اقتصادی کمکی نکرد بلکه به رشد جامعه ی مدنی و استقلال نهادها و زیر سیستم ها ضربه زد . سرانجام ، فعالیتهای دولت در اقتصاد و ضعف بخش خصوصی سبب نقصان توسعه سیاسی در کشور و رشد جامعه ی مدنی و از بین رفتن استقلال و تنوع نهادها ، ساختارها و زیر سیستم ها گردید .


رساله ی کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد ، واحد علوم تحقیقات تهران
تاریخ دفاع : 1390 -1389 / منیر حضوری


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)