Loading...

تاثیر سازمانهای غیر دولتی زنان بر مشارکت سیاسی زنان در ایران

تاثیر سازمانهای غیر دولتی زنان بر مشارکت سیاسی زنان در ایران

 
نتایج حاصل از تحقیقات تحلیلی و میدانی حاکی از این است که زنان به علت موانع پیش رو جهت دستیابی به مشاغل دولتی جذب فعالیت های غیر دولتی شده اند و این امر در مورد زنان فعال در سازمانهای غیر دولتی در ایران نیز صادق است ، به این ترتیب فرضیه تکمیلی تحقیق حضور کمتر زنان در عرصه های دولتی آنها را به گسترش سازمانهای غیر دولتی تشویق کرده است تایید می شود . اما فرضیه اصلی تحقیق یعنی فعالیت زنان در سازمانهای غیر دولتی باعث افزایش مشارکت سیاسی آنها می شود . با توجه به نتایج حاصله مورد تایید واقع نمی شود ، چرا که به علت گسترده بودن حیطه اقتدار دولت در ایران ، سازمانهای غیر دولتی نتوانسته اند بر عملکرد دولت موثر واقع شوند ، در نتیجه سازمانهای غیر دولتی زنان نیز نتوانسته اند ضمن انتقال خواسته های خود به دولت بر تصمیمات نظام سیاسی تاثیر گذار باشند . البته قابل ذکر است که این نتیجه نسبی است و با تقویت جامعه مدنی و محدود شدن حیطه اقتدار دولت سازمانهای غیر دولتی می توانند مشارکت بیشتری در انجام امور داشته باشند .


رساله کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی ، دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ دفاع : سال 1382 / زهرا رضائی قلعه تکی


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)