Loading...

سازاهای توسعه سیاسی و جهانی شدن

سازاهای توسعه سیاسی و جهانی شدن

 
استدلال کلی این تحقیق آن است که سازاهای توسعه سیاسی در اثر نیروهای جهانی شدن دچار دگردیسی شده است ، برای این منظور معلوم ساختیم که این سازاها قدرت حکومت ، هویت ملی و مشارکت سیاسی می باشند سازاهایی که با اجرای کارکردهایی همچون حاکمیت ملی ، وحدت ملی و مشارکت رقابتی ، رشد سیاسی را در ابعاد ملی تضمین می سازند به سخن دیگر توسعه سیاسی در پس قواعد ملی ( دولت – ملت ) قرار دارد . قواعدی که اکنون از جهانی شدن متاثر شده اند . این اثر ناشی از ظهور جهانی نو در عصر جهانی شده است که دارای مختصاتی چون اقتصاد اطلاعاتی ، جوامع اطلاعاتی ( فرامدرن ) و جنبش های نوین اجتماعی است .


رساله کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی ، دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ دفاع : سال 1382 / امیر محمدی


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)