Loading...

پدیده جهانی شدن و تاثیر آن بر ناسیونالیسم ایرانی

پدیده جهانی شدن و تاثیر آن بر ناسیونالیسم ایرانی


در این پژوهش این فرضیه به آزمایش گذاشته شده است که  :« در عصر جهانی شدن  افزایش روز افزون فناوریهای اطلاعات و ارتباطات ، مشروعیت زدایی از اقتدار دولتها ، تغییر نظام بین الملل ، تاثیری که بر قومیت ها و مذهب می گذارد موجب تقویت قومیتها و تغییر نقش مذهب می شود »و از این طریق ناسیونالیسم سنتی ایران مورد چالش واقع شده و ناسیونالیسم ایرانی و انسجام آن در قالب همزیستی و تکثر فرهنگی باز تعریف و بازسازی می شود در واقع شاخصه ها یا متغییر های جهانی شدن و تاثیر آن بر ناسیونالیسم از دو بعد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است ، از یک سو اثرات جهانی شدن بر اقتدار و حاکمیت دولتها بر ناسیونالیسم به خصوص ناسیونالیسم ایرانی و از دیگر سو تاثیر جهانی شدن بر رشد محلی گرایی ( بومی گرایی ) و ارتباط آن نیز بر ناسیونالیسم ایرانی تبین شده است با توجه به اینکه ناسیونالیسم ایرانی بر بنیاد یک قوم شکل گرفته و ارتباط مستقیمی با دولتهای اقتدارگرا دارد و با هویت سازی از بالا و بدون توجه به زمینه های اجتماعی ، حالت رسمی به خود گرفته است . به نظر می رسد جهانی شدن با کاهش حاکمیت و کنترل و نظارت دولتها و تقویت خرده ناسیونالیست ها ، ناسیونالیسم کلان و دولتی در ایران را به چالش می کشد . علاوه بر آن به دلیل تضعیف هویت مذهبی و از جمله هویت رسمی – مذهبی در ایران در برابر جهانی شدن لیبرالیسم و سکولاریسم ، زمینه برای تقویت سایر مولفه های هویتی از جمله قومیت ها فراهم گشته ، لذا نه تنها قواعد بازی میان گروههای قومی و دولتهای متمرکز در ایران به مدد جهانی شدن به هم ریخته است بلکه زمینه برای تکثر هویتی در تعریف و بازسازی ملیت ایرانی ایجاد می شود .


رساله کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی ، دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ دفاع : سال 1384 / رضا جمالی


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)