Loading...

فمینیسم و روابط بین الملل

فمینیسم و روابط بین الملل


پایان جنگ سرد و از میان رفتن فضای دوقطبی نوید بخش ظهور طیف گوناگونی از نظریات در دانش روابط بین الملل بود که توجه خود را به بخش های پنهان و از نظر افتاده در نظریات جریان اصلی معطوف کرده بودند . فمنیست ها به عنوان شاخه ی مهمی از این گرایش ها با برجسته نمودن زنان در این عرصه کوشیده اند تا ضمن انتقاد از نظریه های سنتی در صحنه روابط بین الملل رهنمودهای جدیدی را برای اداره جهان پر از جنگ سرد ارائه دهند . آنان با تاکید بر غیاب زنان در عرصه های سیاستگذاری و دیپلماسی حضور زنان را نوید بخش دنیایی امن تر برای مردم می دانند . در همین رابطه فمنیست ها با گسترش مفهوم امنیت از ابعاد سخت افزاری به ابعاد نرم افزاری و ذکر مفهوم « راحتی » بعد روانی امنیت را مورد تاکید قرار می دهند ، از نگاه این طیف از نظریه پردازان ، مرجع امنیت از دولت به مردم و افراد گسترش پیدا کرده و دنیای امن تنها در سایه امنیت تک تک افراد محقق خواهد شد .


رساله کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل ، دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ دفاع : سال 1388 / ربابه باباخانی


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)