Loading...

مدرنیته و فرهنگ در جوامع جهان سوم : رویکرد انتقادی

مدرنیته و فرهنگ در جوامع جهان سوم : رویکرد انتقادی


ما در جهانی زندگی می کنیم که رقابت ها و فراتر از آن تعارضات میان دولتها وجه شاخص آن است  .فرهنگ و فراگفتمان لیبرال دموکراسی خود را در پروسه مدرنیته منبع عقلانیت و دیگر فرهنگ ها را پست و وارد حاشیه ساخته است . در این برداشت تعارض اجتناب ناپذیر میان استلزامات هویت ملی و نیاز به اجتماع جهانی مبتنی بر همبستگی و همزیستی سیاسی فرض گرفته می شود و در نتیجه هویت ملی در برابر اجتماع جهانی قرار می گیرد در مقابل نظریه پردازان انتقادی به برساختگی نظم موجود و تحول پذیری آن توجه داشته اند و بازگشت به « اخلاق هنجاری » در روابط بین الملل از خصوصیات اصلی نظریه انتقادی محسوب می شود .


رساله کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل ، دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ دفاع : 1387 / مجید غلامی


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)