Loading...

مقایسه همگرایی ادبیات داستانی و مردم شناسی سیاسی ، در روسیه و امریکا در قرن 19 ( بررسی شباهت ایران با دو کشور فوق ، درسال های 20 تا 57 )

مقایسه همگرایی ادبیات داستانی و مردم شناسی سیاسی ، در روسیه و امریکا در قرن 19 ( بررسی شباهت ایران با دو کشور فوق ، درسال های 20 تا 57 )


این پژوهش در رابطه با بررسی و مقایسه ی همگرایی مردم شناسی و رمانهای دوکشور روسیه و امریکا در قرن نوزدهم است . برای این منظور ابتدا سعی شده است تا بستر فرهنگی هرکدام از این دو کشور بررسی شود و سپس با خوانش پنج نویسنده مطرح از هر دو کشور همسازی احتمالی رمان ها و مردم شناسی سیاسی دو کشور مورد تائید قرار گیرد . نتایج مطالعه نشان می دهد که گرایش غالب رمان در روسیه انقلابی و رادیکال و تمایل به تغییر وضع موجود و برای انسان به عنوان رسالت اجتماعی به کمک قهرمانان و روشنفکران است اما محوریت اصلی در ادبیات داستانی قرن نوزدهم امریکا در پرداختن به مسائل زندگی روزمرگی شخصیت های تیپ متوسط و بیان درگیری های اخلاقی این شخصیت ها و نشان دادن زندگی به عنوان عرصه ی رقابت است به همین ترتیب در مردم شناسی سیاسی و جهت گیری اصلی فرهنگ سیاسی این دو کشور نیز شاهد چنین تفاوتی هستیم روسیه انقلابی و تغییرخواه رادیکال در برابر امریکائی که به طور آشکار تلاش در جهت افزایش تولید و نیز حفظ وضع موجود از شاخص های اصلی آن است . در پایان نیز با بررسی مورد ایران شباهت ایران در فاصله ی سال های 20 تا 57 با کشور روسیه مشخص می شود .


رساله کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی ، دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ دفاع : سال 1390 / فاطمه الوندی


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)