Loading...

تحدید حاکمیت ملی دولتها با مداخله گرایی سازمان ملل : بعد از جنگ سرد

تحدید حاکمیت ملی دولتها با مداخله گرایی سازمان ملل : بعد از جنگ سرد


موضوع حاکمیت ملی برای دولتها از آنچنان اهمیتی برخوردار است که معمولا دولتها نسبت به حفظ آن حساسیت ویژه ای نشان می دهند این امر مخصوصا برای کشورهای جنوب و به اصطلاح جهان سومی که بیش از چند دهه از استقلال و کسب حاکمیتشان نمی گذرد اهمیت فراوانی دارد . بررسی حاضر ضمن ارائه مفاهیم حاکمیت چگونگی تحدید حاکمیت ملی دولتها را بعد از جنگ سرد به وسیله مداخله گرایی سازمان ملل مورد شرح و بسط قرار می دهد . بطور کلی براساس یک رهیافت سیاسی و روش توصیفی – توضیحی پدیده حاکمیت را در درون سه نظم – نظم امپراتوری تمرکزگرا ( قرون باستان ) ، نظم گریز وستفالیا (1648 – 1990 ) و نظم در حال شکل گیری ( از 1990 به بعد ) مورد مطالعه قرار می دهد که تمرکز ویژه آن مربوط به نظم آخری می باشد .


رساله کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل ، دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ دفاع : 1376 / شهروز ابراهیمی


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)