Loading...

بررسی نقش عوامل ژئوپلیتیک در تطویل اختلافات کشورهای حوزه خلیج فارس (1995- 1945 )

بررسی نقش عوامل ژئوپلیتیک در تطویل اختلافات کشورهای حوزه خلیج فارس (1995- 1945 )


در این رساله ، رفتار سیاسی و تعاملات کشورهای حوزه خلیج فارس و نیز ممالک نافذ ماوراء منطقه ، با توجه به « موقعیت ژئوپلیتیک » ، « ژئواکونومیک » و « هیدروپلیتیک » موجود و حاکم بر منطقه ، توضیح داده شده و در این خصوص رویکردها و عملکردهای دول منطقه و نیز ممالک نافذ ماوراء منطقه با عنایت به ساختار و تحولات نظام بین الملل و نیز منطقه و شرایط دگرگون شونده داخلی و خارجی و آثار مترتب آن بر « روند منازعات » کشورهای منطقه چه در دوران جنگ سرد و تنش زدائی و چه در شرایط نوین جهانی ، مورد پردازش قرار گرفته و از آن معنا و مفهوم نظری جهت تبیین هرچه علمی تر روند کشمکشهای موجود در منطقه ، استنتاج و استخراج می شود.


رساله کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی ، دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ دفاع : خرداد 1375 / شمس الدین صادقی


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)