Loading...

موانع همگرایی در منطقه دریای خزر

موانع همگرایی در منطقه دریای خزر


در پژوهش حاضر روابط کشورهای حاشیه این دریا بررسی شده است . این بررسی از دو جنبه محدود می شود ، نخست آنکه روابط معطوف به همگرایی در میان کشورهایی این منطقه مدنظر است و دوم آنکه در سیر روند همگرایی منطقه موانع موجود بر سر راه آن شناسایی می شوند . برای دریافت میزان همگرایی میان کشورهای منطقه و یا امکان ایجاد همگرایی در میان آنها میزان مکمل بودن و همگونی آنها بررسی شده است .


رساله کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل ، دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ دفاع : 75 – 1374 / مریم برز آبادی فراهانی


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)