Loading...

کثرت گرایی فرهنگی و بحران مشارکت سیاسی

کثرت گرایی فرهنگی و بحران مشارکت سیاسی


در بررسی روند کثرت گرایی در نظام های سیاسی از بعد داخلی و بین المللی آن ،تحول و نکامل در جهت تاکید بر کثرت گرایی فرهنگی و تشدید قومیت گرایی مشاهده می شودکه بالقوه عامل و در عین حال پاسخ بحران محسوب می شود و در شرایط نوین جهانی ورود برخی متغیر های سیاسی در این روند با نقش تسریع کنندگی در ظهور بحران ایفا می نمایند ، فروپاشی شوروی و داعیه نظم نوین جهانی ، توسعه و تکوین حمایت بین الملل از حقوق اقلیت ها و بالاخره رویکرد جدیدی که تحت عنوان « پست مدرنیسم » به مثابه تحولی در پارادایم مدرنیسم صورت می پذیرد . از کاتالیزورهای احیاء و تشدید «قومیت گرایی» هستند و مرزهای سیستم های سیاسی مبتنی بر نظم نظام دولت ملی وستفالیایی را دچار رسوخ پذیری و آسیب پذیری می سازند در نتیجه می توان چنین استنباط کرد که فرایند مشارکت سیاسی در سیستم های سیاسی چند فرهنگی و چند قومیتی در صورت نداشتن پاسخی متناسب با این تحولات – که قطعا پاسخ های غیر اقتداری بلکه منعطف خواهند بود – دچار بحران با نمود خشونت های قومی خواهد شد .


رساله کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی ، دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ دفاع : خرداد 1374 / بهرام سرمست


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)