Loading...

تحول مفهوم روابط بین الملل

تحول مفهوم روابط بین الملل


رسوخ پذیری مرزها در نظم نوین جهانی ، ایجاب می کند که دولت ملی خود را با قوام جامعه جهانی ، صنعت ، دانش فنی ، سرمایه داری رفاهی و حقوق بشر تطبیق دهد. دولت ملی دیگر به تنهایی پاسخگوی نیازهای فرد انسانی نیست و بازیگر ملی از دو سوی فراملی و فروملی مورد فشار قرار می گیرد . در چنین نظامی روابط در چندین  سطح افقی و عمودی شکل می گبرد و افراد با یکدیگر بطور افقی و از طریق قومیت ها و ملت ها بطور عمودی با جمع بشری ارتباط برقرار می کنند .از آنجا که مرکز ثقل روابط بین الملل قدرت است و قدرت در دست بازیگران این روابط می باشد ، میزان و درجه اعمال نفوذ بازیگران ، برداشت خاص ما را در این مقوله رقم می زند . در دهه های اخیر به نظر می رسد روندی کاملا دگرگون شونده در حال جریان است و بر خلاف گذشته که قدرت کاملا و به صورت منحصر در دست دولت بود امروزه این امر جنبه نسبی پیدا کرده است . به همین لحاظ آنچه در گذشته مصداق روابط بین الملل بود از لحاظ ابعاد و شدت دچار تحول شده و سبب گردیده حوزه اطلاق ما از این مفهوم دگرگون شود .


رساله کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل ، دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ دفاع : اسفند 1374 / ربیع مرآتی فشی


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)