Loading...

موازنه سازی چین در قبال آمریکا در منطقه آسیا – پاسفیک در پساجنگ سرد

موازنه سازی چین در قبال آمریکا در منطقه آسیا – پاسفیک در پساجنگ سرد

نقطه تمرکز پژوهش پیشرو بر رقابت قدرت های بزرگ در مناطق است که پدیده ای نو در عرصه ی مطالعاتی روابط بین الملل تحت عنوان منطقه گرایی است ، چنانچه حضور چین با شاخصه های برتر اقتصادی و نظامی در منطقه ی مهم و استراتژیکی چون آسیا – پاسفیک سبب توجه دیگر بازیگران در عرصه روابط بین الملل می شود، در این میان نگاه ویژه ایالات متحده آمریکا به این منطقه به خصوص از سال 2012 و احساس خطری که از جانب کشور چین به دلیل رشد نفوذش در منطقه ، از سوی آمریکا وجود دارد، قابل توجه است . از دیگر سو ؛ موازنه سازی که چین در راستای مقابله با حضور آمریکا در این منطقه و اقدامات هژمونی طلبانه اش انجام می دهد ؛ مورد بررسی قرار می گیرد. ترسیم این رویاروی و چالش های امنیتی موجود در منطقه آسیا – پاسفیک با هدف تمرکز بر رقابت قدرت های بزرگ در منطقه آسیا – پاسفیک از اهداف پژوهش است. نظریه رئالیسم تهاجمی نیز به عنوان تبیین کننده رقابت های دو قدرتی که یکی از شرق آسیا و دیگری از غرب با داعیه ی هژمونی طلبی می باشد، مورد کاربست قرار می گیرد.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل ، دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ دفاع : پاییز 1395 / حدیثه نژادی گشتی


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)