Loading...

خاورمیانه در سپهر جهانی شدن

خاورمیانه در سپهر جهانی شدن

نوشتار پیش رو در صدد است تا با بررسی ابعاد و چگونگی پدیده جهانی شدن ، تاثیر آن را بر مردمان خاورمیانه و کنش های سیاسی آنان که به تحولات سال 2011 منجر گشت بررسی کند. پیامدهای جهانی شدن از طریق افزایش نابرابری اقتصادی، فرآیند دموکراسی سازی از بیرون و افزایش دسترسی به اطلاعات از طریق فضای مجازی تسهیل کننده ی تحولات 2011 خاورمیانه بوده است . کوتاه ترین تعریف جهانی از نظر آنتونی گیدنز " فرآیند به هم وابستگی روزافزون ما " است. بنابراین با توجه به فشردگی زمانی و مکانی و گسترش چشمگیر ارتباطات ناشی از جهانی شدن، مردمان خاورمیانه و به ویژه جوانان امکان مقایسه ی وضعیت خود و کشورهایشان را با دیگر جوامع پیدا کرده اند. همین آگاهی ناشی از مقایسه و در کنار آن ناکارآمدی ، فساد و عدم پاسخگویی حکومت های منطقه که توان ارتقای کیفیت زندگی شهروندانشان را ندارند، مردم را به قیام علیه حکومت هایشان تشویق کرد. در این نوشتار دو کشور تونس و مصر که پیشگام تحولات به شمار می آیند مورد کنکاش بیشتری قرار گرفته اند. آینده ی نظم سیاسی در خاورمیانه همچنان مبهم است اما آنچه روشن است اینکه منطقه به سوی یک دموکراسی نسبی و توجه بیشتر به خواست های مردم پیش می رود و در آینده با خاورمیانه ی نوینی روبرو خواهیم بود.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل ، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

تاریخ دفاع: زمستان 1395 / پدرام هدایتی


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)