Loading...

ریشه های هیدروپلیتیکی امنیت منطقه ای در خاورمیانه ( مطالعه موردی دجله و فرات )

ریشه های هیدروپلیتیکی امنیت منطقه ای در خاورمیانه ( مطالعه موردی دجله و فرات )

حوضه آبی دجله و فرات به عنوان یکی از مناطق استراتژیک خاورمیانه در چند دهه اخیر تحت تاثیر گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی از یک سو و از سوی دیگر با رقابت کشورهای چهارگانه برای مهار جریان های سطحی به منظور تامین آب مورد نیاز جمعیت رو به رشد خود، با بحران های زیست محیطی جدیدی چون پدیده ریزگردها روبرو گشته است. چند قطبی بودن منطقه خاورمیانه از دیدگاه امنیتی و هیدروهژمونی بودن ترکیه در حوزه آبی دجله و فرات ، همچنین فقدان یک قرارداد مشترک و جامع تعیین کننده سهم آبی میان کشورها، آینده شفافی از وضعیت آبی منطقه به ما ارائه نمی دهد. ایجاد یک نهاد مشترک به منظور گفتگو پیرامون مسائل مرتبط با آب می تواند جلوی تنش های آتی منطقه ای را بگیرد. همچنین تمرکز بر روی روش های نوین افزایش بهره وری از آب خصوصا در مباحث مرتبط به کشاورزی و مدیریت مناسب منابع آبی موجود می تواند از وقوع بحران های زیست محیطی در آینده جلوگیری کند.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی گرایش مطالعات منطقه ای ، دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ دفاع: زمستان 1396 / محمد لطفعلی زاده


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)