Loading...

ساخت شکنی نظریات توسعه سیاسی از رویکرد پست مدرنیته

ساخت شکنی نظریات توسعه سیاسی از رویکرد پست مدرنیته

چگونه می توان با رویکرد پست مدرنیستی ، از نظریات جریان اصلی توسعه سیاسی ساختار شکنی کرد ؟
نقد پست مدرنیستی نظریات توسعه سیاسی در قالب نقد کل تجربه ی مدرنیته ، صورت گرفته و بدین واسطه غیریت پنهان و قوم محوری آن را افشا ساخته و غایت گرایی و تک خط نگری و کل گرایی در مقوله شناخت را نقد و با گفتمان های متکثر و متنوع ، فرا روایت های توسعه سیاسی را به چالش می کشد .


  رساله ی کارشناسی ارشد علوم سیاسی – دانشگاه شهید بهشتی     

   تاریخ دفاع : پائیز 1388 /  حمید سجادی                         


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)