Loading...

شرق شناسی در گفتمان پست مدرنیسم

شرق شناسی در گفتمان پست مدرنیسم

"شرق" و حوزه ی شرق به عنوان یکی از وجوه این پروژه غیریت سازی ، قبل از آنکه مظهر یک ایده ی جایگزین تلقی شود ، تجلی یک دیگری " معنا شناسانه " است . غرب و گفتمان قوم محورانه ی اروپا با کشف و تعریف " شرق" آن را به عنوان حاشیه خود تلقی کرده ، سپس بر اساس ایده ای جهان شمول از دانش و معرفت ، آن را به سوی خود فرا خوانده است .

 

   رساله ی کارشناسی ارشد علوم سیاسی – دانشگاه شهید بهشتی                                      

   تاریخ دفاع : تابستان 1378 /  مهدی نجف زاده


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)